نمایش تبلیغات روی نقشهامروز : 6
دیروز : 3350
هفته گذشته : 22438
ماه : 87284
کل بازدید : 3262152
کاربران آنلاین : 8
ورودی گوگل : 1607

rss


تجهيزات تست و اندازه گيري , بهداشت حرفه اي

لوازم تست و اندازه گيري کمپانيهاي TES & PROVA تايوان در نمايندگي انحصاري
فروش کليه تجهيزات تست و اندازه گيري , بهداشت حر فه اي , صنعتي
ديتا لاگر دما, داراي 8 ورودي پراب مدل PROVA-800
ديتالاگر 8 کاناله, با صفحه رنگي , مدل PROVA-830
ترمومتر ديتالاگر 4 کاناله, مدل TES-1384
ترمومتر,دماسنج,حرارت سنج, پرينتر دار مدل TES-1304
ترمومتر, دماسنج,حرارت سنج, مدل TES- 1306
ترمومتر, دماسنج, حرارت سنج, پيشرفته قابل اتصال به کامپيوتر
مدل TES- 1307
ترمومتر, دماسنج, حرارت سنج, مدل TES-1314
ترمومترrtd, دماسنج, حرارت سنج ,مدل TES-1317
ترمومترpt100, دماسنج, حرارت سنج, مدل TES-1317R
ترمومتر, دماسنج, حرارت سنج, مدل TES1318
ترمومتر, دماسنج,حرارت سنج, حافظه دار مدل TES-1319A
ترمومترليزري, دماسنج ليزري,ترمومترتفنگي مدل TES-1326
ترمومتر, ترمومترليزري, دماسنج ليزري, ترمومتر اشعه اي حافظه دار مدل TES-1327
ترمومترليزري و تماسي, دماسنج ليزري,حرارت سنج ليزري, مدلTES-1327 K
پراب ميله اي حرارت سنج, مدل TYPE-K02
ترموکوپل سطحي , مدل TYPE-K03
پراب سيمي ترمومتر , مدل TYPE-K01
نورسنج ,لو***** متر, لايت متر,مدلTES-1330 A
نورسنج ,لو***** متر, لايت متر, مدل TES-1332A
نورسنج ,لو***** متر, لايت متر, مدل TES- 1334
نورسنج ,لو***** متر, لايت متر, مدل TES-1335
نورسنج ,لو***** متر, لايت متر, پيشرفته مدل TES – 1336A
نورسنج ,لو***** متر, لايت متر ,مدل TES-1339
نورسنج, لو***** متر, لايت متر, مدل TES-1339R
فلو***** متر,لومن متر ,لامپ,LED مدل TES-133
درخشندگي سنج, مدل TES-137
رنگ سنج نور, ,کلوين متر,مدل TES-136
صدا سنج,صوت سنج, مدل TES-52
صدا سنج ساده, صوت سنج, مدل TES-1351
صدا سنج, صوت سنج ديتالاگر, مدل TES-1352H
صداسنج , صوت سنج, LQ دار, مدل TES-1353 H
صداسنج, صوت سنج, مدل TES-1150
صداسنج , صوت سنج, مدل TES-1151
صداسنج آناليزوردار, صوت سنج آناليزوردار, با صفحه رنگي TES-1358C
صداسنج آناليزور دار, صداسنج با آناليز فرکانسي,مدل TES-1358 E
نويز دوزيمتر,دزيمتر صدا, مدل TES-1354
نويز دوزيمتر,دزيمترصدا, پيشرفته مدل TES- 1355
کاليبراتورصدا, مخصوص صداسنج, نويز دوزيمتر, مدل TES-1356
ترمورطوبت سنج, فشار سنج, هيدرومتر, مدل TES-1160
فشارسنج محيط , ترمورطوبت سنج , مدل TES-1161
ترمو رطوبت سنج,رطوبت سنج,هيدرومتر, مدل TES-1360
ترمورطوبت سنج ديتالاگر, مدل TES-1361C
ثبات دما و رطوبت, رطوبت سنج,هيدرومتر, به همراه پرينتر مدل TES-1362
ترمو رطوبت سنج, رطوبت سنج, پيشرفته, رطوبت سنج, هيدرومتر, مدل TES-1364
ترمو رطوبت سنج , رطوبت سنج, پيشرفته قابل اتصال به کامپيوتر مدل TES-1365
ترمو رطوبت سنج, رطوبت سنج, هيدرومتر, حافظه دار مدل TES-1260
ترمو رطوبت سنج, رطوبت سنج, هيدرومتر,مدل TES-1367
کيفيت سنج هوا, مدل TES-5321
کيفيت سنج هوا, مدل TES-5322
CO2 آنالايزر, CO2متر, مدل TES-1370
CO متر, مدل TES-1372
PH متر, اسيد سنج , orpمترمدلTES – 1380k
PHمتر, ECمتر, TDSمتر, شوري سنجmv,متر, مدلTES-1381
گوس مترتك محوره مدل TES-1390
گوس متر, تک محوره مدل TES-1391
گوس مترتک محوره ,مدل TES- 1392
گوس متر, سه محوره TES-1393
گوس مترسه محوره TES-1394,
دستگاه اندازه گيري امواج الکتريکي پايا, مدل TES-92
دستگاه اندازه گيري امواج الکتريکي, مدلTES-593
مولتي متر ديجيتال,آوومتر, اهم متر, مدل TES-2900
مولتي متر ديجيتال, LCRمتر, آوومتر, اهم متر, مدل TES-2950
مولتي متر , آوومتر, اهم متر, مدل TES-2620
مولتي متر ديجيتال,ولت متر, اهم متر, مدل TES-2700
مولتي متر ديجيتال , آوومتر, اهم متر, مدل TES-2730داراي ترمومتر
مولتي متر ديتالاگر,آمپر متر, اهم متر, مدل TES-2732A
LCR متر سلف سنج, اهم متر,, مدل TES-2712
LCR متر, خازن سنج, اهم متر,مدل TES-2360
مولتي متر ديجيتال, آوومتر, اهم متر, مدل TES-2800
مولتي متر, آوومتر, اهم متر, ديجيتال مدل TES-2801
مولتيمتر ,حرفه اي ديتالاگر آوومتر, اهم متر, مدل PROVA903
دور سنج ليزري,تاکومتر, مدلRM- 1500
دورسنج,تاکومتر, مدلRM- 1501
کلمپ آمپرمتر , مدل TES-3050
کلمپ ديتالاگر, مدل TES- 3063 (HVAC )
آمپرمتر کلمپي, HVAC , مدل TES-3079K
کلمپ آمپرمتر, مدل TES-3091R
آمپرمترac,dc, مدل TES-3092
کلمپ نشتي جريان, مدل CM02
کلمپ آمپر متر, مدل CM03
کلمپ جريان, TES-3096T
وات متر کلمپي, PROVA 2009
کلمپ آمپرمتر, 3 فاز مدل PROVA 6600
آمپر متر چنگکي,مدل PROVA 2000
کلمپ ميلي آمپرمتر ,ميلي آمپر مترکلمپي, مدل PROVA 11
کلمپ آمپرمتر, مدل TES-3091
کلمپ آمپرمترAC/DC , مدل TES-3910
خازن سنج, مدل TES-1500
تستر عايق,ميگر, مدل TES -1601
تستر عايق,ميگر, مدل TES-1600
تستر عايق, ميگر,مدل TES-1604
تستر عايق,ميگر, (گيگا اهم) مدل TES-3660
ارت تستر,ارت سنج, مدل TES-1605
ارت تستر کلمپي ,ارت سنج کلمپي, مدل PROVA 5601
تستر زمين,ارت سنج, تستر مقاومت زمين, مدل TES-1700
پاور آنا لايزر کلمپي, پاورآناليزر تک فاز و سه فاز ,مدل TES-3600
پاورآنالايزر 3 فاز و تک فاز , مدل PROVA 6830+6803
پاور آنالايزر , مدل WM-03
پاورآنالايزر هارمونيک, کلمپي مدل PROVA-6200
پاورآنالايزر 100 آمپر , هارمونيک آنالايزر, مدل PROVA 23
کلمپ هارمونيک, قابل انعطاف, مدل AFLEX-3003
پاورآنالايزر کلمپي قابل انعطاف , مدل AFLEX-3005
اناليزور کيفي قدرت , مدل AFLEX 6300
کلمپ آمپر متر قابل انعطاف , مدل AFLEX-3001
کلمپ فل*****ي متر , مدل AFLEX-3002
ترمو بادسنج ,بادسنج ,سرعت سنج باد ,مدل AVM-301
بادسنج, ترموبادسنج, سرعت سنج باد, مدل AVM-305
بادسنج, ترمو باد سنج, سرعت سنج باد ,مدلAVM-03
فلو سنج باد,بادسنج, دبي سنج باد, سرعت سنج باد ,مدلAVM-07
باد سنج هات واير ديتالاگر, بادسنج ,هات واير ,مدل TES-1341
باد سنج هات واير , هات وايرمدل TES-1340
تستر باطري,باطري تستر, مدلTES-33
باتري تستر,تستر باتري, مدل TES-32
ميلي اهم متر,مدلprova700
ميکرو اهم متر, روميزي مدل prova710
پراب سوسماري کلوين, PROVA700
تستر کابل شبکه, مدل TES-46
تستر شبکه , مدلTES-45
مولتي کاليبراتور, کاليبراتور چندمنظوره, سيگنال کاليبراتور, مدل PROVA ICAL
مولتي کاليبراتور,کاليبراتورجريان, کاليبراتوردما, کاليبراتور ولتاژ, مدل PROVA 123
کاليبراتور دما, مدل PROVA 125
لوپ کاليبراتور,سورس تزريق جريان, مدل PROVA100
كاليبراتورصداسنج,(2 کاناله) صداسنج, مدل TES-1356
منبع تغذيه سوئيچينگ, مدلPROVA 8000
منبع تغذيه پاور سيوينگ, مدل PROVA8500 ,
سولار پاورمتر, پيرانومتر, تشعشع سنج خورشيد,(پراپ جدا) مدل TES-132
سولار پاورمتر,پيرانومتر, تشعشع سنج خورشيد,(پراپ سرخود) مدل TES-1333
سولار پاورمتر,پيرانومتر, ديتالاگر,تشعشع سنج خورشيد,مدل TES-1333R
سولار پاورآنالايزر, تسترفتوولتائيک , مدل PROVA200
سولار پاورآنالايزر, تستر فتوولتائيک, مدل PROVA210
سولار سيستم آنالايزر, بهمراه کلامپ هاو پايرومتر, تستر فتوولتائيک, مدل PROVA1011+SOLAR15+21
شبيه ساز نور خورشيد, مدل TES-SS1
پارتيکل کانتر ,غبارسنج, مدل TES-5110
پارتيکل مس کانتر, غبار سنج, شمارنده جرم ذرات, مدل TES-5200
آناليزور رنگ ,کالرمتر,رنگ سنج مدل TES-135
WBGTمتر, استرس گرمايي, مدل TES-1369B

نمايندگي انحصاري کمپاني TES&PROVAتايوان در ايران شرکت صائن در ضمن اين شرکت مفتخر است در زمينه واردات و عرضه اقلام ذيل در خدمت شما هم ميهنان عزيز با شد:

صداسنج, صوت سنج, دسيبل سنج, صداسنج آناليزوردار, صوت سنج با آناليزفرکانسي, نورسنج, لو***** متر, لايت متر, درخشندگي سنج, فلو***** متر, لومن متر, لومينانس متر, کلوين متر, لومينومتر, نويزدزيمتر, دزيمترصدا, ترمومتر, ترمومترديتالاگر, ترمومترليزري, ترمومتر اشعه اي , ترمومترتفنگي, دماسنج, دماسنج ليزري, حرارت سنج, حرارت سنج ليزري ,پراب ميله اي , ترموکوپل, پراب سيمي,ترمومترحافظه دار, رنگ سنج نور, کلوين متر, سولارمتر, پيرانومتر, سولارپاورمتر, سولارپاورآنالايزر, تستر فوتوولتائيک, تستر فتوولتائيک, سولارسيستم آنالايزر, شبيه ساز نورخورشيد,باد سنج, سرعت سنج باد, ترموبادسنج, دبي سنج باد, فلوسنج باد, بادسنج هات واير, هات واير, گوس متر, تسترميدان مغناطيسي, تسلامتر, گوس متر, گوس متر سه محوره, EMFتستر, RFمتر, ELFمتر, دستگاه اندازه گيري امواج راديوئي, دستگاه اندازه گيري امواج الکتريکي پايا, الکترواسموگ , پارتيکل کانتر, غبارسنج,کيفيت سنج هوا, ذره سنج, COمتر, COآنالايزر, CO2متر, CO2آنالايزر, ا*****يژن متر,نشت ياب گاز, ترمورطوبت سنج, رطوبت سنج, هيدرو متر, ترمورطوبت سنج ديتالاگر, ترموگراف , ديتالاگر دما و رطوبت , ديتالاگردمارطوبت, ديتالاگردما, ديتالاگررطوبت, ديتالاگر, ثبات دما, ثبات دما و رطوبت,مولتي متر, مولتيمتر, مولتي متر ديجيتال, مولتيمترديجيتال, LCRمتر, خازن سنج, کلمپ, کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپي, آمپرمتر, آمپرمترچنگکي, وات متر ,آوومتر , آمپرمترAC , آمپرمترDC , کلمپ آمپر مترAC/DC , کلمپ قدرتي, آمپرمتر قدرتي, کلمپ آمپرمتر تک فاز, آمپرمتر 3 فاز, ميلي آمپرمتر, کلمپ ميلي آمپرمتر, وات مترکلمپي, آمپر متر کلمپي, پاورآنالايزر, پاورانالايزر هارمونيک, هارمونيک آنالايزر, , پاورآنالايزر3 فاز, پاورآنالايزر تک فاز, ارت تستر, ارت سنج, تستر زمين,ارت تستر کلمپي, تستر عايق, ميگر, ميلي اهم متر, ميکرو اهم متر, تستر کابل شبکه , دورسنج, دورسنج ليزري, تاکومتر, تاکومترليزري, rpmمتر, کاليبراتور, مولتي کاليبراتور, کاليبراتوردما, سورس جريان, کاليبراتورولتاژ, لوپ کاليبراتور,سيگنال کاليبراتور, کاليبراتور فشار, کاليبراتور ترموکوپل, کاليبراتور ولتاژ وجريان,کاليبراتورصدا, تسترباطري, باطري تستر,ظرفيت سنج باتري, wbgtمتر, استرس گرمايي, RGBمتر,آناليزور رنگ,کالرمتر, منبع تغذيه, ديتالاگر8کاناله, ديتالاگر4 کاناله دما, PHمتر, اسيد سنج, ECمتر, کنداکتيويمتر,هدايت سنج,سختي سنج آب, DOمتر ,ا*****يژن متر, TDSمتر, mvمترorp,متر, شوري سنج, uvمتر, يووي لايت متر, UVلايت متر, IRمتر, IRسنج, رطوبت سنج چوب, رطوبت سنج جامدات, ترمومترميله اي, VOCمتر, پمپ نمونه برداري, پمپ نمونه برداري فردي, پمپ نمونه برداري از ذرات گرد و غبار, فشارسنج, مانومتر, آناليزور گازهاي خروجي از دودكش, آنالايزرهاي پارامترهاي شيميايي, پمپ پيستوني, اسيلوسکوپ, اسيلوسکوپ آنالوگ, اسيلوسکوپ ديجيتال, اسکوپ, اسيلوسکوپ دستي, اسيلوسکوپ پرتابل, اسيلوسکوپ قلمي ,اسيلوسکوپ 2 کاناله, اسيلوسکوپ 4 کاناله, سيگنال ژنراتور, فانکشن ژنراتور, سوئيپ فانکشن ژنراتور, اسپکتروم آنالايزر, نت ورک آنالايزر, لاجيک آنالايزر, ائوديو آنالايزر, منبع تغذيه دوبل تراکينگ, فرکانس متر, کارت اسيلوسکوپ, منبع تغذيه قابل برنامه ريزي, ضخامت سنج, سختي سنج, ارتعاش سنج, لرزش سنج, زبري سنج, تست چسبندگي رنگ, استروب اسکوپ, نيرو سنج,گشتاور سنج, ترکمتر, ميکرو متر, کوليس, کاليپر, کنداکتيويتي متر, ترازوي ديجيتال,

وانواع تجهيزات اندازه گيري ازکمپاني هاي ذيل:
TES, PROVA,MIC,OWON,kimo,Tektronix, Rohde&Schwartz , Fluke , Agilent , GW Instek , Hioki , Kyoritsu , Kaise , Escort , Lutron , Pintek , Lodestar , Mastech , Appa , Sew , Megatek , Matrix , Victor, Goldstar, Hameg, sanwa, Rigol,Time, standard, AZ, testo, BW ,skc,Hagner,mastech, Goot , Testo, Proskit ,Weller

لطفا"جهت *****ب اطلاعات بيشتر به سايت ذيل مراجعه نمائيد
WWW.SAENCO.COM
WWW.SAEN.IR

تلفن تماس:021-88936611
همراه: 09124801951
09127095694
آدرس: تهران-بلوار کريم خان زند- خيابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول

نام آگهی دهنده :
شماره تماس : 021-88936611 09124801951-09127095694
موقعیت : ایران
آدرس : تهران-بلوار کریم خان زند- خیابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول
ایمیل :
قیمت : www.saen.ir
تاریخ ثبت : 1395‬ ‪مرداد‬ ‪21‬
تاریخ انقضا : 1399‬ ‪شهریور‬ ‪20‬‬
کلمات کلیدی : صداسنج, صوت سنج, دسیبل سنج, صداسنج آنالیزوردار, صوت سنج با آنالیزفرکانسی, نورسنج, لو***** متر, لایت متر, درخشندگی سنج, فلو***** متر, لومن متر, لومینانس متر, کلوین متر, لومینومتر, نویزدزیمتر, دزیمترصدا, ترمومتر, ترمومتردیتالاگر, ترمومترلیزری, ترمومتر اشعه ای, ترمومترتفنگی, دماسنج, دماسنج لیزری, حرارت سنج, حرارت سنج لیزری, پراب میله ای, ترموکوپل, پراب سیمی, ترمومترحافظه دار, رنگ سنج نور, کلوین متر, سولارمتر, پیرانومتر, سولارپاورمتر, سولارپاورآنالایزر, تستر فوتوولتائیک, تستر فتوولتائیک, سولارسیستم آنالایزر, شبیه ساز نورخورشید, باد سنج, سرعت سنج باد, ترموبادسنج, دبی سنج باد, فلوسنج باد, بادسنج هات وایر, هات وایر, گوس متر, تسترمیدان مغناطیسی, تسلامتر, گوس متر, گوس متر سه محوره, EMFتستر, RFمتر, ELFمتر, دستگاه اندازه گیری امواج رادیوئی, دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی پایا, الکترواسموگ, پارتیکل کانتر, غبارسنج, کیفیت سنج هوا, ذره سنج, COمتر, COآنالایزر, CO2متر, CO2آنالایزر, ا*****یژن متر, نشت یاب گاز, ترمورطوبت سنج, رطوبت سنج, هیدرو متر, ترمورطوبت سنج دیتالاگر, ترموگراف, دیتالاگر دما و رطوبت, دیتالاگردمارطوبت, دیتالاگردما, دیتالاگررطوبت, دیتالاگر, ثبات دما, ثبات دما و رطوبت, مولتی متر, مولتیمتر, مولتی متر دیجیتال, مولتیمتردیجیتال, LCRمتر, خازن سنج, کلمپ, کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی, آمپرمتر, آمپرمترچنگکی, وات متر, آوومتر, آمپرمترAC, آمپرمترDC, کلمپ آمپر مترAC/DC, کلمپ قدرتی, آمپرمتر قدرتی, کلمپ آمپرمتر تک فاز, آمپرمتر 3 فاز, میلی آمپرمتر, کلمپ میلی آمپرمتر, وات مترکلمپی, آمپر متر کلمپی, پاورآنالایزر, پاورانالایزر هارمونیک, هارمونیک آنالایزر, , پاورآنالایزر3 فاز, پاورآنالایزر تک فاز, ارت تستر, ارت سنج, تستر زمین, ارت تستر کلمپی, تستر عایق, میگر, میلی اهم متر, میکرو اهم متر, تستر کابل شبکه, دورسنج, دورسنج لیزری, تاکومتر, تاکومترلیزری, rpmمتر, کالیبراتور, مولتی کالیبراتور, کالیبراتوردما, سورس جریان, کالیبراتورولتاژ, لوپ کالیبراتور, سیگنال کالیبراتور, کالیبراتور فشار, کالیبراتور ترموکوپل, کالیبراتور ولتاژ وجریان, کالیبراتورصدا, تسترباطری, باطری تستر, ظرفیت سنج باتری, wbgtمتر, استرس گرمایی, RGBمتر, آنالیزور رنگ, کالرمتر, منبع تغذیه, دیتالاگر8کاناله, دیتالاگر4 کاناله دما, PHمتر, اسید سنج, ECمتر, کنداکتیویمتر, هدایت سنج, سختی سنج آب, DOمتر, ا*****یژن متر, TDSمتر, mvمترorp, متر, شوری سنج, uvمتر, یووی لایت متر, UVلایت متر, IRمتر, IRسنج, رطوبت سنج چوب, رطوبت سنج جامدات, ترمومترمیله ای, VOCمتر, پمپ نمونه برداری, پمپ نمونه برداری فردی, پمپ نمونه برداری از ذرات گرد و غبار, فشارسنج, مانومتر, آنالیزور گازهاي خروجي از دودكش, آنالايزرهاي پارامترهاي شيميايي, پمپ پیستونی, اسیلوسکوپ, اسیلوسکوپ آنالوگ, اسیلوسکوپ دیجیتال, اسکوپ, اسیلوسکوپ دستی, اسیلوسکوپ پرتابل, اسیلوسکوپ قلمی, اسیلوسکوپ 2 کاناله, اسیلوسکوپ 4 کاناله, سیگنال ژنراتور, فانکشن ژنراتور, سوئیپ فانکشن ژنراتور, اسپکتروم آنالایزر, نت ورک آنالایزر, لاجیک آنالایزر, ائودیو آنالایزر, منبع تغذیه دوبل تراکینگ, فرکانس متر, کارت اسیلوسکوپ, منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, ضخامت سنج, سختی سنج, ارتعاش سنج, لرزش سنج, زبری سنج, تست چسبندگی رنگ, استروب اسکوپ, نیرو سنج, گشتاور سنج, ترکمتر, میکرو متر, کولیس, کالیپر, کنداکتیویتی متر, ترازوی دیجیتال, ,
   
بازدید : 378
سایر آگهی های این آگهی دهنده:
    » مولتي متر ديجيتال دستي, مولتيمتر, آوومتر, سر ...
    » اسيلوسکوپ ديجيتال 12 بيتي دوکانال سري XDS , کمپ ...
    » اسيلوسکوپ, سيگنال ژنراتور, اسپکتروم آنالايز ...
    » دستگاه سنجش کيفيت هوا,سنجش آلودگي هوا, مدلTES- ...
    » کلمپ آمپرمتر قابل انعطاف, آمپرمتر فل*****ي بل , ...
    » کلوين متر, طول موج نور, Chroma متر , اندازه گيري ...
    » پاورآنالايزرگرافيكي PROVA 6200 , پاورآنالايزر PR ...
    » پاور آنالايزر سه فاز, پاورآنالايزر,مدل TES-3600 ...
    » پاورآنالايزر هارمونيک, هارمونيک آنالايزر, پ ...
    » وات متر کلمپي , کلمپ متر, آمپرمتر, AC/DC
    » پارتيکل کانتر ,پارتيکل سنج, پارتيکل سايزر, ک ...
    » صداسنج آناليزوردار,آنالايزرصدا, آناليزور ص ...
    » سيستم شبيه ساز نور خورشيد, مدل Tes-SS1 ,ساخت کمپ ...
    » کلمپ جريان ,کلمپ آمپر متر , کلمپ متر, آمپرمتر ...
    » WBGT متر ,استرس سنج گرمائي, استرس سنج محيطي
    » ميلي آمپر متر کلمپي, ميلي آمپرمتر, کلمپ ميلي ...
    » تستر باطري,باتري تستر, باطري تستر, تسترباتري
    » دوزيمتر صدا, نويزدوزيمتر, دزيمترصدا, نويزدز ...
    » منبع تغذيه, منبع تغذيه سوئيچينگ, منبع تغذيه ...
    » مولتي کاليبراتور, کاليبراتوردما, کاليبراتو ...
    » co آنالايزر co2, آنالايزر, COمتر, CO2متر
    » آناليزور رنگ, کالرمتر, تستررنگ, RGBمتر, color meter
    » ديتا لاگر 8 كاناله , ترمو متر ديتا لاگر 4 کانا ...
    » تستر عايق,ميگر, ميگر ديجيتال, تسترمقاومت عا ...
    » ارت تستر, ارت سنج, تسترمقاومت زمين, گراند تست ...
    » ميلي اهم متر , ميکرو اهم متر
    » مولتي متر,مولتيمتر دستي, LCR متر ,آوومتر, ولت م ...
    » دستگاه اندازه گيري امواج الکتريکي, RF تستر, ن ...
    » گوس متر, تسلا متر, تسترميدان مغناطيسي, EMFتستر
    » فلو***** متر, لومن متر ,لومينانس متر, لومينو مت ...
    » صداسنج ,صوت سنج, دسيبل سنج, Sound Level Meter
    » نورسنج,لايت متر,لو***** متر, Light Meter
    » ترمومترليزري ,دما سنج ليزري,ترمومترتماسي, پ ...
    » سولارمتر, سولارپاورمتر,پيرانومتر,سولارپاور ...
    » نورسنج، ديتالاگردما و رطوبت, مخصوص گلخانه ه ...
    » تجهيزات بهداشت حر فه اي
    » فروش لوازم اندازه گيري و ابزار دقيق

آگهی های مرتبط با این آگهی:


مسئولیت محتوای آگهی ها با آگهی دهنده است واین سایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگهی ها ندارد.

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به ثبت آگهی|درج آگهی|آگهی رایگان می باشد .
طراحی و برنامه نویسی : نرم افزار مدیریت آگهی