نیازمندی صفحه اصلی مناطق تعرفه درج آگهی آرشیو مقررات درباره ما تماس با ما ورود برای درج آگهی ثبت نام کنید
دسته بندی
 


اسيلوسکوپ،فانکشن ژنراتور،سيگنال ژنراتور،منبع تغذيه،کارت اسيلوسکوپ, مولتي متر

اسيلوسکوپ ,اسکوپ, اسيلوسکوپ ديجيتال125 مگاهرتز, اسيلوسکوپ 2 کاناله,اسيلوسکوپ ديجيتال, اسکوپ ديجيتال ,نوسان نما, اسکوپ 2 کانال, اسيلوسکوپ حرفه اي , نوسان نماي 2 کانال ,با سرعت نمونه برداري 1GS/s ,مدل SDS-7122 E
اسيلوسکوپ, اسيلوسکوپ ديجيتال 100 مگاهرتز, اسيلوسکوپ 2 کاناله, با سرعت نمونه برداري 1GS/s ,مدل SDS-7102E
اسيلوسکوپ 70 مگاهرتز, اسيلو سکوپ2 کاناله, اسلوسکوپ ديجيتال, با سرعت نمونه برداري 1GS/s ,مدل SDS-7072E
اسيلوسکوپ , اسيلوسکوپ دو کاناله, اسيلوسکوپ 60 مگاهرتز,اسيلوسکوپ ديجيتال, با سرعت نمونه برداري 500 MS/s ,مدل SDS-6062E
اسيلوسکوپ ,اسکوپ, اسيلوسکوپ ديجيتال50 مگاهرتز, اسيلوسکوپ 2 کاناله,اسيلوسکوپ ديجيتال, اسکوپ ديجيتال ,نوسان نما, اسکوپ 2 کانال, اسيلوسکوپ حرفه اي , نوسان نماي 2 کانال ,با سرعت نمونه برداري 500MS/s ,مدل SDS-5052E
اسيلوسکوپ 30MHz , اسيلوسکوپ ديجيتال,اسيلوسکوپ دو کاناله, با سرعت نمونه برداري250 MS/s ,مدل SDS-5032E
اسيلوسکوپ ,اسکوپ, اسيلوسکوپ ديجيتال300 مگاهرتز, اسيلوسکوپ 2 کاناله,اسيلوسکوپ ديجيتال, اسکوپ ديجيتال ,نوسان نما, اسکوپ 2 کانال, اسيلوسکوپ حرفه اي , نوسان نماي 2 کانال ,با سرعت نمونه برداري 2.5GS/s ,مدل SDS-8302E
اسيلوسکوپ ,اسکوپ, اسيلوسکوپ ديجيتال300 مگاهرتز, اسيلوسکوپ 2 کاناله,اسيلوسکوپ ديجيتال, اسکوپ ديجيتال ,نوسان نما, اسکوپ 2 کانال, اسيلوسکوپ حرفه اي , نوسان نماي 2 کانال ,با سرعت نمونه برداري 3.2GS/s ,مدل SDS-9302E
اسيلوسکوپ ديجيتال ,اسيلوسکوپ ,اسکوپ, اسيلوسکوپ 70 مگاهرتز, اسيلوسکوپ 4کاناله,اسيلوسکوپ ديجيتال, اسکوپ ديجيتال ,نوسان نما, اسکوپ 4 کانال, اسيلوسکوپ حرفه اي , نوسان نماي 4 کانال ,با سرعت نمونه برداري 1GS/sبا صفحه نمايشگر لمسي 8 اينچي,مدل TDS-7074
اسيلوسکوپ ديجيتال ,اسيلوسکوپ 4 کاناله, اسيلوسکوپ 100 مگاهرتز, با صفحه نمايشگر لمسي 8 اينچي ,سرعت نمونه برداري 2GS/s ,مدل TDS-8104
اسيلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسيلوسکوپ 4کاناله , اسيلوسکوپ ديجيتال ,با LCD لمسي, و سرعت نمونه برداري1GS/s ,مدل TDS-7104
اسيلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسيلوسکوپ 4کاناله, با صفحه لمسي 8 اينچي و سرعت نمونه برداري ,2GS/sمدل TDS-8204
اسيلوسکوپ با لاجيک آنالايزر,اسيلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسيلوسکوپ 2 کاناله, اسيلوسکوپ ديجيتال, با سرعت نمونه برداري1GS/s ,مدل MSO-7062TD
اسيلوسکوپ با ماژول لاجيک آنالايزر, اسيلوسکوپ100 مگاهرتز , اسيلوسکوپ2 کاناله, اسيلوسکوپ ديجيتال, با سرعت نمونه برداري,1GS/s مدل MSO-7102TD
اسيلوسکوپ با لاجيک آنالايزر,اسيلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسيلوسکوپ ديجيتال ,اسيلوسکوپ ,اسکوپ, اسيلوسکوپ 2 کاناله, اسکوپ ديجيتال, نوسان نماي 2 کانال,اسيلوسکوپ حرفه اي, با سرعت نمونه برداري2GS/s ,مدل MSO-8102T
اسيلوسکوپ لاجيک دار, اسيلوسکوپ 200 مگاهرتز , اسيلوسکوپ2 کاناله, اسيلوسکوپ ديجيتال ,با سرعت نمونه برداري2GS/s ,مدل8202T - MSO
اسيلوسکوپ 12 بيتي ,اسکوپ هاي رزولوشن, اسيلوسکوپ ديجيتال60 مگاهرتز, اسيلوسکوپ 2 کاناله,اسيلوسکوپ ديجيتال 12bit , اسکوپ ديجيتال ,نوسان نما, اسکوپ 2 کانال, اسيلوسکوپ حرفه اي , نوسان نماي 2 کانال ,با سرعت نمونه برداري 1GS/s ,مدل XDS-3062A، اسيلوسکوپ فانکشن ژنراتور دار, اسيلوسکوپ مولتي متر دار, اسيلوسکوپ چند منظوره, اسکوپ دقت بالا, اسيلوسکوپ 2 کاناله دقيق

اسيلوسکوپ دستي ,اسيلوسکوپ دستي 20 مگاهرتز, اسيلوسکوپ دستي تک کاناله, اسيلوسکوپ دستي ديجيتال, اسيلوسکوپ قابل حمل مولتي متر دار, اسکوپ مولتي متر دستي ديجيتال , با مولتي متر 3 رقمي, مدل HDS-1021M
اسيلوسکوپ دستي ,اسيلوسکوپ دستي 20 مگاهرتز, اسيلوسکوپ دستي دو کاناله, اسيلوسکوپ دستي ديجيتال, اسيلوسکوپ پرتابل 2 کانال, اسيلوسکوپ قابل حمل مولتي متر دار, اسکوپ مولتي متر دستي ديجيتال, با مولتي متر 3 رقمي, مدل HDS-1022M-N
اسيلوسکوپ دستي ايزوله ,اسيلوسکوپ دستي 20 مگاهرتز, اسيلوسکوپ دستي دو کاناله, اسيلوسکوپ دستي ديجيتال, اسيلوسکوپ پرتابل 2 کانال ايزوله, اسيلوسکوپ قابل حمل مولتي متر دار, اسکوپ مولتي متر دستي ديجيتال, با مولتي متر 3 رقمي, ايزولاسيون کانال, مدل HDS-1022M-I

اسيلوسکوپ پرتابل,اسيلوسکوپ پرتابل 60 مگاهرتز, اسيلوسکوپ پرتابل2 کاناله, اسيلوسکوپ پرتابل ديجيتال, اسيلوسکوپ قابل حمل مولتي متر دار, اسکوپ مولتي متر دستي ديجيتال, با سرعت نمونه برداري 500 MS/s ,مدل HDS-2062M-N
اسيلوسکوپ دستي,اسيلوسکوپ ,اسکوپ, اسيلوسکوپ ديجيتال100 مگاهرتز, اسيلوسکوپ 2 کاناله,اسيلوسکوپ ديجيتال, اسکوپ ديجيتال ,نوسان نما, اسکوپ 2 کانال, اسيلوسکوپ حرفه اي , نوسان نماي 2 کانال, اسيلوسکوپ دستي 2 کاناله, اسيلوسکوپ دستي ديجيتال, اسيلوسکوپ قابل حمل مولتي متر دار, اسکوپ مولتي متر دستي ديجيتال, با مولتي متر 3 رقمي, مدل HDS-3102MN
کارت اسيلوسکوپ, کارت اسيلوسکوپ25 مگاهرتز, کارت اسکوپ دوکاناله, با خروجي USB ايزوله شده ,مدل VDS-1022 I
کارت اسکوپ, کارت اسيلوسکوپ25 مگاهرتز, کارت اسيلوسکوپ 2کاناله, داراي حافظه 5K ,مدل VDS-1022
کارت اسيلوسکوپ, کارت اسيلوسکوپ60 مگاهرتز, ,کارت اسکوپ,کارت اسيلوسکوپ2کاناله, داراي حافظه10M، ,سرعت نمونه برداري500MS/s مدل VDS-2062
کارت اسيلوسکوپ, کارت اسيلوسکوپ60 مگاهرتز,کارت اسکوپ, کارت اسيلوسکوپ4کاناله, داراي حافظه 5M,سرعت نمونه برداري500MS/s مدل VDS-2064
کارت اسيلوسکوپ, کارت اسيلوسکوپ100 مگاهرتز, کارت اسکوپ ,کارت اسيلوسکوپ2کاناله, داراي حافظه 10M,سرعت نمونه برداري1GS/s مدل VDS-3102
کارت اسيلوسکوپ, کارت اسيلوسکوپ100 مگاهرتز ,کارت اسکوپ, کارت اسيلوسکوپ4کاناله, داراي حافظه 5M,سرعت نمونه برداري1GS/s مدل VDS-3104
اسيلوسکوپ قلمي 25 مگاهرتز, اسيلوسکوپ ديجيتال,اسيلوسکوپ ,اسکوپ, اسيلوسکوپ 1کاناله, اسکوپ ديجيتال کارت اسيلوسکوپ تک کانال, اسکوپ 1 کانال, اسيلوسکوپ حرفه اي, نوسان نماي 1کاناله سرعت نمونه برداري MS/s100 مدل RDS-1021
اسيلوسکوپ قلمي 25 مگاهرتز اسيلوسکوپ ديجيتالUSB ايزوله ,اسيلوسکوپ ,اسکوپ, اسيلوسکوپ 1کاناله, اسکوپ ديجيتال , کارت اسيلوسکوپ تک کانال, اسکوپ 1 کانال, اسيلوسکوپ حرفه اي, نوسان نماي 1کاناله سرعت نمونه برداري MS/s100مدلRDS-1021I با خروجي USBايزوله شده
فانکشن ژنراتور, فانکشن ژنراتور 10مگاهرتز,فانکشن ژنراتور دو کاناله 14Bit، ,با سرعت نمونه برداري 125 MS/s ,مدل AG1012
فانکشن ژنراتور, فانکشن ژنراتور 5مگاهرتز,فانکشن ژنراتور تک کاناله 14Bit، ,با سرعت نمونه برداري 125 MS/s , فانکشن ژنراتور ديجيتال ,مدل AG051
سوئيپ فانکشن ژنراتور, سوئيپ فانکشن ژنراتورMHz5 مگاهرتز ,بامدولاسيون AM,FM,PM,FSK,Sweep ، ح***** Burst , مدل AG-051 F
سوئيپ فانکشن ژنراتور, سوئيپ فانکشن ژنراتورMHz10 مگاهرتز ,بامدولاسيون AM,FM,PM,FSK,Sweep ، ح***** Burst , مدل AG-101 F
فانکشن ژنراتور, فانکشن ژنراتور25 مگاهرتز ,فانکشن ژنراتوردو کاناله،14Bit ,با26 نوع شکل موج ,مدل AG-1022

سوئيپ فانکشن ژنراتور, سوئيپ فانکشن ژنراتورMHz25 مگاهرتز ,بامدولاسيون AM,FM,PM,FSK,Sweep ,فرکانس متر، ح***** Burst , مدل AG-1022 F
سوئيپ فانکشن ژنراتور, سوئيپ فانکشن ژنراتور50 مگاهرتز, با مدولاسيون AM,FM,PM,FSK,Sweep-Burst ,فرکانس متر، ح***** Burst , مدل AG-2052 F

سوئيپ سيگنال ژنراتور,سيگنال ژنراتور 150 مگاهرتز,با مدولاسيون AM,FM,PM,FSK,PWM,Sweep-Burst , فرکانس متر، مدل AG-4151

منبع تغذيه دوبل تراکينگ ,منبع تغذيه3 کاناله، منبع تغذيه 30ولت 3آمپر ,منبع تغذيه قابل برنامه ريزي,با يک خروجي ثابت 5 ولت ، 3 آمپر, مدل ODP-3032
منبع تغذيه تک 30 ولت 3 آمپر، منبع تغذيه تک کاناله,منبع تغذيه قابل برنامه ريزي, , با دو خروجي ثابت 3.3 /5 ولت و 3 آمپر ,مدل ODP-3031


مولتي متر ديجيتال, مولتيمتر دستي, مولتي متر اتو رنج, آوومتر ديجيتال, مولتي متر 6000 شمارنده, مدل D35
مولتي متر ديجيتال, مولتيمتر دستي, مولتي متر اتو رنج, آوومتر ديجيتال, مولتي متر True RMS , مولتي متر 6000 شمارنده, مدل D35T
مولتي متر ديجيتال, مولتيمتر دستي, مولتي متر اتو رنج, آوومتر ديجيتال, مولتي متر True RMS , مولتي متر 6000 شمارنده, مولتيمتر ديتالاگر, ديتالاگر بلوتوثي ولتاژ و جريان, ديتالاگر ولتاژ جريان, ثبات مولتيمتر, ديتالاگر مولتي متر Bluetooth ,مدل B35T+

نمايندگي انحصاري کمپاني OWONدر- ايران شرکت صائن لطفاً جهت *****ب اطلاعات بيشتر به سايت ذيل مراجعه نمائيد
WWW.SAENCO.COM
WWW.SAEN.IR
تلفن تماس:021-88936611
فا*****: 021-88942436
همراه: 09124801951
09127095694
09101569347

آدرس: تهران-بلوار کريم خان زند- خيابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول


اسيلوسکوپ ,اسيلوسکوپ ديجيتال ،فانکشن ژنراتور،سيگنال ژنراتور،منبع تغذيه،کارت اسيلوسکوپ, اسيلوسکوپ دستي, اسيلوسکوپ پرتابل, اسکوپ, اسيلوسکوپ دو کاناله, اسيلوسکوپ 30 مگاهرتز, سوئيپ فانکشن ژنراتور, منبع تغذيه دوبل تراکينگ, منبع تغذيه تک ديجيتال,خروجي, VGA, تابع , FFT, مدولاسيون, لاجيک آنالايزر LCD, لمسي, اسيلوسکوپ با ماژول لاجيک آنالايزر, فرکانس متر,مولتي متر 3 رقمي, SDS-7102E, اسيلوسکوپ 70 مگاهرتز, مدل , SDS-7072E اسيلوسکوپ دو کاناله 60 مگاهرتز, SDS-6062E , اسيلوسکوپ 30MHz ديجيتال, مدل SDS-5032E , TDS-8104 , اسيلوسکوپ 100 مگاهرتز 4کاناله, مدل TDS-7104 , اسيلوسکوپ با لاجيک آنالايزر, اسيلوسکوپ قلمي, اسيلوسکوپ جيبي, اسيلوسکوپ 25 مگاهرتز قلمي, اسيلوسکوپ مدل RDS-1021 , اسيلوسکوپ مدل RDS-1021I , اسيلوسکوپ 300 مگاهرتز, اسيلوسکوپ مدل SDS-8302E , اسيلوسکوپ مدل SDS-9302E , اسيلوسکوپ لاجيک آنالايزر مدل MSO-8102TD , اسيوسکوپ مدل TDS-7074 , اسيلوسکوپ دستي 100 مگاهرتز, اسيلوسکوپ دستي مدل HDS-3102MN , کارت اسکوپ, کارت اسيلوسکوپ مدل VDS-2062 , کارت اسکوپ مدل VDS-2064 , کارت اسيلوسکوپ مدل VDS-3102 , کارت اسکوپ مدل VDS-3104 , نوسان نما, نوسان نما دو کاناله, نوسان نما 4 کاناله , اسيلوسکوپ 200 مگاهرتز , TDS-8204 , MSO-7062TD , اسيلوسکوپ با ماژول لاجيک آنالايزر, MSO-7102TD , اسيلوسکوپ لاجيک دار, 8202T - MSO , HDS-1021M , HDS-2062M-N , کارت اسيلوسکوپ , VDS-1022 I , VDS-1022 , فانکشن ژنراتور, AG-1012 , AG-1022 , سوئيپ فانکشن ژنراتور, AG-1022 F , سوئيپ فانکشن ژنراتور50 مگاهرتز , AG-2052 F , سيگنال ژنراتور , AG-4151 , مولتيمتر ديجيتال دستي, D35 , مولتيمتر ديجيتال True RMS , مدل D35T , مولتيمتر ديتالاگر دستي True RMS , مدل B35T+ , مدل ODP-3032 , مدلODP-3051 , ODP-3031 , سري SDS , سري TDS , سري MSO , سري HDS , سري VDS , سري AG , سري ODP , سري D35 , شرکت صائن , نمايندگي کمپاني OWON , OWON , نمايندگي انحصاري OWON ,

name عنوان آگهی : اسيلوسکوپ،فانکشن ژنراتور،سيگنال ژنراتور،منبع تغذيه،کارت
name نام آگهی دهنده :
tell شماره تماس : 021-88936611 09124801951-09127095694
state موقعیت : ایران
address آدرس : تهران-بلوار کریم خان زند- خیابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول
email ایمیل : email
price قیمت : www.saen.ir
date تاریخ ثبت : 1394‬ ‪خرداد‬ ‪03‬
date تاریخ انقضا : 1399‬ ‪تیر‬ ‪06‬‬
price کلمات کلیدی : اسیلوسکوپ, اسیلوسکوپ دیجیتال ،فانکشن ژنراتور،سیگنال ژنراتور،منبع تغذیه،کارت اسیلوسکوپ, اسیلوسکوپ دستی, اسیلوسکوپ پرتابل, اسکوپ, اسیلوسکوپ دو کاناله, اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز, سوئیپ فانکشن ژنراتور, منبع تغذیه دوبل تراکینگ, منبع تغذیه تک دیجیتال, خروجی, VGA, فانکشن, FFT, مدولاسیون, لاجیک آنالایزر LCD, لمسی, اسیلوسکوپ با ماژول لاجیک آنالایزر, فرکانس متر, مولتی متر 3 رقمی, SDS-7102E, اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز, مدل, SDS-7072E اسیلوسکوپ دو کاناله 60 مگاهرتز, SDS-6062E, اسیلوسکوپ 30MHz دیجیتال, مدل SDS-5032E, TDS-8104, اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز 4کاناله, مدل TDS-7104, اسیلوسکوپ با لاجیک آنالایزر, اسیلوسکوپ قلمی, اسیلوسکوپ جیبی, اسیلوسکوپ 25 مگاهرتزقلمی, اسیلوسکوپ مدل RDS-1021, اسیلوسکوپ مدل RDS-1021I, اسیلوسکوپ 300 مگاهرتز, اسیلوسکوپ مدل SDS-8302E, اسیلوسکوپ مدل SDS-9302E, اسیلوسکوپ لاجیک آنالایزر مدل MSO-8102TD, اسیوسکوپ مدل TDS-7074, اسیلوسکوپ دستی 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ دستی مدل HDS-3102MN, کارت اسکوپ, کارت اسیلوسکوپ مدل VDS-2062, کارت اسکوپ مدل VDS-2064, کارت اسیلوسکوپ مدل VDS-3102, کارت اسکوپ مدل VDS-3104, نوسان نما, نوسان نما دو کاناله, نوسان نما 4 کاناله, اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز, TDS-8204, MSO-7062TD, اسیلوسکوپ با ماژول لاجیک آنالایزر, MSO-7102TD, اسیلوسکوپ لاجیک دار, 8202T - MSO, HDS-1021M, HDS-2062M-N, کارت اسیلوسکوپ, VDS-1022 I, VDS-1022, فانکشن ژنراتور, AG-1012, AG-1022, سوئیپ فانکشن ژنراتور, AG-1022 F, سوئیپ فانکشن ژنراتور50 مگاهرتز, AG-2052 F, سیگنال ژنراتور, AG-4151, مدل ODP-3032, مدلODP-3051, ODP-3031, سری SDS, سری TDS, سری MSO, سری HDS, سری VDS, سری AG, سری ODP, شرکت صائن, نمایندگی کمپانی OWON, OWON, نمایندگی انحصاری OWON, ,
» آگهی های مرتبط:
» سایر آگهی های این کاربر:

مسئولیت محتوای آگهی ها با آگهی دهنده است واین سایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگهی ها ندارد.
امروز، ‪چهارشنبه
30 مرداد 1398
جستجو در سایت :


نمایش تبلیغات روی نقشه
   آمار سایت :
امروز : 262
دیروز : 1953
هفته گذشته : 22465
ماه : 90641
کل بازدید : 2424079
کاربران آنلاین : 14
ورودی گوگل : 1586
rss